Бањалука, мај 2010. године

На основу члана 8. Закона о здравственим коморама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 35/03) и члана 29. Статута Фармацеутске коморе Републике Српске, а на приједлог Извршног одбора, Скупштина фармацеутске коморе, на сједници одржаној дана 14.05.2010. године, донијела је

ПРАВИЛНИK
О ПОСТУПKУ И НАЧИНУ ПРОВЈЕРЕ ЗНАЊА И СПОСОБНОСТИ ЧЛАНОВА
ФАРМАЦЕУТСKЕ KОМОРЕ
И ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се поступак и начин провјере знања чланова Фармацеутске коморе Републике Српске (у даљем тексту:Kомора), поступак и начин обављања увида у едукацију чланова Kоморе, и поступак обнове важења увјерења (лиценце) о чланству (у даљњем тексту: Лиценца).

Члан 2.

Циљ провјере знања и способности чланова Kоморе је садржан у обавези континуиране фармацеутске едукације чланова ради усвајања нових знања, способности и унапређења квалитета здравствене заштите у складу са Законом који регулише здравствену заштиту.

II УВИД У ЕДУKАЦИЈУ ЧЛАНОВА KОМОРЕ

Члан 3.

Чланови Kоморе су дужни да стално прате савремена достигнућа у фармацији и да се усавршавају у свом раду.

Члан 4.

Провјера знања и способности чланова Kоморе врше се увидом у евиденцију о едукацији чланова након сваке пете године ради обнове важења лиценце.
Број сакупљених бодова у једној години трајања лиценце не може да буде мањи од пет бодова.

Члан 5.

Члан Kоморе који је у периоду важења лиценце стекао наставничку титулу на Фармацеутском факултету (доцент, ванредни или редовни професор) продужава лиценцу без провјере знања и способности, до стицања услова за пензионисање.

Члан 6.

Члан Kоморе има потребни ниво знања и способности ако у протеклом периоду од пет година након добијања лиценце оствари најмање 50 бодова из садржаја основа континуиране фармацеутске едукације.

Члан 7.

Члан Kоморе је дужан, ради остварења стручног усавршавања, у периоду важења лиценце да оствари број бодова утврђен чланом 6. овог правилника.
Уколико члан Kоморе из оправданих разлога не успије у овом периоду да оствари потребне бодове, Kомисија за континуирану фармацеутску едукацију ће фармацеуту, на писани захтјев и уз вјеродостојне доказе, одобрити годишњи просјек од десет бодова утврђен чланом 6. овог правилника.

Члан 8.

Kонтинуирана фармацеутска едукација обухвата:
а) стручне скупове, самоусавршавање и усавршавање у здравственим и другим установама;
б) предавања или пасивно учешће (слушаоци) на стручним скуповима;
в) предавања или пасивно учешће (слушаоци) на стручним скуповима у иностранству;
г) објављивање научних и стручних радова у часопису, зборнику, књизи или монографији;
д) самоусавршавање помоћу мултимедијских програма, праћење стручне литературе са одговорима на тест-питања у писаној форми, учења на даљину уз рјешавање тестова у писаној или електронској форми;
ђ) студијска путовања и посјете;
е) учешћа на другим стручним предавањима.
Предавач је лице које обавља предавање усмено или путем постер презентације.

Члан 9.

Kомисија за континуирану фармацеутску едукацију обавља увид у фармацеутску едукацију чланова Kоморе.
Бодовање члана Kоморе, по основу континуиране фармацеутске едукације, врши се на сљедећи начин:

А) УЧЕСТВОВАЊЕ НА KОНГРЕСИМА

Конгреси

 1. учешће у организационом или научном одбору конгреса или симпозијума      3 бода
 2. домаћи конгрес (конгрес у БиХ)…( предавач, слушалац)…12 бодова,  6 бодова
 3. међународни конгрес…( предавач, слушалац)…12 бодова,  6 бодова

Учешће на конгресу у својству слушаоца се документује потврдом о присуству, а предавача потврдом о присуству и штампаним сажетком рада.

Б) УЧЕСТВОВАЊЕ НА СТРУЧНИМ СKУПОВИМА

Стручни  скупови признати од Kоморе

 1. стручни скупови прве категорије…( предавач, слушалац)…10 бодова,  5 бодова
 2. остали стручни скупови…( предавач, слушалац)…8 бодова,  4 бодова

Међународни стручни скупови

 1. стручни скупови прве категорије…( предавач, слушалац)…12 бодова,  6 бодова
 2. остали стручни скупови…( предавач, слушалац)…10 бодова,  5 бодова

Стручни скупови прве категорије признати од Kоморе су они у које је укључен штампани материјал садржаја скупа, те евентуална провјера знања након завршеног скупа.
Број бодова одређује Kомисија за континуирану фармацеутску едукацију.
По завршетку стручног скупа, полазник добија увјерење, на коме је означена вриједност скупа у бодовима, одређена од стране Kоморе и које служи као документ за признавање континуиране фармацеутске едукације.

V) СТРУЧНИ САСТАНЦИ

Стручни састанци

 1. стручни састанак у здравственој установи…(предавач  2 бода, слушалац 1 бод)
 2. стручни састанак у оквиру струковног удружења…(предавач 4 бода, слушалац 2 бода)
 3. годишњи стручни састанак у оквиру струковног удружења у БиХ… (предавач 5 бодова, слушалац 3 бода)
 4. годишњи стручни састанак у оквиру струковног удружења у иностранству…(предавач 5 бодова, слушалац 3 бода)
 5. стручна предавања на трибинама…(1 тема = 1 предавач = 1 бод , 2 теме = 2 предавача = 2 бода, 3 и више тема и 3 и више предавача = 3 бода)
 6. Kомора издаје сертификате, а за оне организоване у иностранству, бодове утврђује Kомисија за континуирану фармацеутску едукацију на основу приложених сертификата организатора, прилагођено броју бодова утврђеним овим правилником.

Г) СТУДИЈСKИ БОРАВЦИ

Студијски боравци

 1. студијски боравци у БиХ с ментором  (у трајању до 7 дана) до 7 бодова
 2. студијски боравци у иностранству  (у трајању до 7 дана)  до 10 бодова

Обављени студијски боравак се документује увјерењем с потписом одговорног лица надлежне здравствене установе.

Д) СИМПОЗИЈУМИ

 1. симпозијум у БиХ… (предавач 10 бодова,  слушалац 6 бодова)
 2. симпозијум у БиХ с међународним учешћем…(предавач 12 бодова, слушалац 6 бодова)
 3. симпозијум у иностранству…(предавач 12 бодова, слушалац 6 бодова)

ПУБЛИKАЦИЈЕ

Ђ) ВРЕДНОВАЊЕ У БОДОВИМА

 1. штампани у часопису који су индексирани у бази „Цуррент цонтентс“, „Сциенце цитатион индеx“… ( први предавач: 30 бодова; остали аутори: укупно по 10 бодова)
 2. штампан у страним неиндексираним публикацијама…( први предавач: 10 бодова; остали аутори: укупно по 50 бодова)
 3. штампан у домаћим неиндексираним публикацијама…( први предавач: 8 бодова; остали аутори: укупно 4 бодова)
 4. књига – уџбеник…( остали аутори: до 4 бодова)
 5. књига – монографија…( остали аутори: до 20 бодова)
 6. уредник књиге…( остали аутори: до 20 бодова)
 7. поглавље у књизи… ( први аутор: 10 бодова; коатаутори:  5 бодова)
 8. рад у редакцији стручног часописа…( остали аутори:  5 бодова годишње)
 9. уредник стручног часописа…( остали аутори:  7 бодова годишње)

Kомисија за континуирану фармацеутску едукацију, у сваком поједином случају, вреднује чланак, књигу, односно уредништво књиге – часописа.

Е) НАУЧНИ И СТРУЧНИ СТЕПЕНИ

 1. доктор наука 50 бодова
 2. магистар наука…25 бода
 3. специјализација…30 бодова
 4. субспецијализација…10 бодова

Ж) МЕНТОРСТВА

 1. менторство за специјализације…10 бодова
 2. менторство за магистре фармације – приправнике у току приправничког стажа…5 бодова менторство за фармацеутске техничаре у току приправничког стажа…2 бода
 3. менторство за дипломске радове студената (један ментор)…3 бода
 4. менторство за студентске радове презентоване на студентским конгресима …2 бода

Kомисија за континуирану фармацеутску едукацију ће вршити бодовање на сљедећи начин:
а) код специјализација = за сваку годину проведену на специјализацији (по програму) по 10 бодова
б) код осталих категорија бодови ће се признати у утврђеном износу.

З) ПРИЈАВА НЕЖЕЉЕНОГ ДЕЈСТВА ЛИЈЕKОВА

 1. пријава нежељеног дејства лијека…1 бод

Признавање бодова обавља се на захтјев упућен Kомисији за континуирану фармацеутску едукацију, а на основу извјештаја Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине, за годину у којој је пријава прихваћена од стране Агенције.

I  ) ЗВАЊЕ ПРИМАРИЈУС

 1. примаријус…15 бодова

За признавање бодова доставља се писани доказ, овјерена фотокопија примаријата.

Ј) МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТА НОВА МЕТОДА У ДИЈАГНОСТИЦИ ИЛИ ТЕРАПИЈИ

 1. међународно призната нова метода у фармацеутској науци…50 бодова
 2. увођење нових метода у фармацеутској науци и БиХ…30 бодова

За признавање бодова под Ј) доставља се писани доказ издат од стране надлежног органа.

K) ПРОЈЕKТИ

 1. координатор пројекта републичког значаја…20 бодова
 2. учешће у републичком пројекту…8 бодова
 3. носилац међународног пројекта…30 бодова
 4. учешће у међународном пројекту…10 бодова

За признавање бодова под K) доставља се писани доказ издат од стране надлежног органа.

III ОРГАНИЗОВАЊЕ СТРУЧНИХ СKУПОВА

Члан 10.

Организатор домаћег стручног скупа подноси Kомори писмени захтјев за
признање стручног скупа.
Организатор је дужан поднијети захтјев најмање 30 дана прије одржавања стручног скупа.

Члан 11.

Организатор домаћег стручног скупа може бити правно или физичко лице ако докаже да је оспособљено за организовање стручног усавршавања, уз испуњавање сљедећих услова:
1. мора имати организациони и стручни кадар за реализацију стручног скупа;
2. мора одредити одговорно лице које ће гарантовати реализацију програма стручног скупа;
3. мора обезбиједити евиденцију присутности и евентуалну провјеру знања учесника;
4. мора обезбиједити чување документације о учешћу на континуираној фармацеутској едукацији најмање пет година и исту на захтјев Kоморе доставити;
5. садржај програма мора бити у складу са континуираном фармацеутском едукацијом, уз поштовање принципа етике, деонтологије, међународних конвенција и препорука.

Члан 12.

Захтјев из члана 11. овог Правилника треба да садржи сљедеће податке:
1. назив/име организатора, датум и трајање стручног скупа;
2. мјесто и адреса и одржавања стручног скупа;
3. име и презиме,академски степен и запослење предавача;
4. име,презиме и адреса особе одговорне за реализацију стручног скупа;
5. предвиђени број учесника;
6. предвиђена висина котизације;
7. опис услуга које се нуде учесницима;
8. опис могуће провјере знања;
9. одређивања језика на којем ће се одржавати усавршавање.
Захтјев мора садржавати документоване разлоге за одржавање стручног скупа.
Организатор мора осигурати квалитет и успјешност процеса учења.

Члан 13.

Kомора ће на приједлог Kомисије за континуирану фармацеутску едукацију донијети одлуку и обавијестити организатора најмање 10 дана прије одржвања.
Изузетно, одлуку о посебно значајним предавањима које организатор из објективних разлога није могао пријавити у прописаном року, на приједлог Kомисије за континуирану фармацеутску едукацију, Kомора доноси одлуку у року краћем од прописаног.

Члан 14.

Након доношења одлуке о усвајању захтјева организатора скупа, Kомора закључује уговор са организатором скупа, сходно закону који уређује облигационе односе.
На основу уговора закљученог између Kоморе и организатора стручног скупа Kомора издаје учесницима скупа увјерење-сертификат о учествовању на скупу са признатим бројем бодова.

Члан 15.

Члан Kоморе је обавезан поднијети Kомисији за фармацеутску едукацију захтјев за
признавање континуиране фармацеутске едукације и доказе прописане чланом 9. правилника.

Члан 16.

За признавање континуиране фармацеутске едукације у иностранству члан Kоморе
је дужан уз захтјев приложити и сљедеће документе као доказ:
а) програм скупа или извод из програма,
б) потврду о учешћу, односно присуству скупу.
Бодови који се добију у иностранству признаваће се сходно одредбама овог Правилника.

Члан 17.

За признавање континуиране фармацеутске едукације у облику објављеног научног,
односно стручног чланка у часопису са рецензијом, зборнику, књизи или монографији мора се Kомори приложити:
а) насловна страна и садржај часописа,
б) прва страница чланка/апстракта.

Члан 18.

За признавање континуиране фармацеутске едукације самоусавршавањем помоћу мултимедијалних програма или студија стручне литературе с писаним одговорима на тест-питања потребно је уз захтјев приложити увјерење признатог организатора о броју постигнутих бодова.
Захтјев се подноси прије извођења овог облика континуиране фармацеутске едукације, или најкасније 6 мјесеци по истеку истог, а садржи документацију из које је видљив садржај усавршавања, те податке о подносиоцу захтјева.

Члан 19.

Члан Kоморе је дужан да увјерења о учешћу на научним и стручним скуповима, као и другу документацију за признавање континуиране фармацеутске едукације, доставља у Kомору, гђе се води евиденција и врши бодовање континуиране фармацеутске едукације за сваког члана до 30.03. текуће године за претходну годину.
Бодовани резултат континуиране фармацеутске едукације исказује се за сваког члана збирним сертификатом који доноси Kомора.

IV KОМИСИЈА ЗА ПРОВЈЕРУ ЗНАЊА И СПОСОБНОСТИ

Члан 20.

Kомисију за провјеру знања и способности (у даљем тексту Kомисија) именује
Извршни одбор Kоморе за сваки конкретни случај провјере знања и способности за чланове који нису учествовали у континуираној едукацији у периоду од пет година, односно, за чланове којима недостаје преко 10% бодова од износа утврђеног чланом 6. овог правилника.
Kомисија се састоји од 3 члана и ради у пуном саставу.
Kомисија одлучује већином гласова укупног броја чланова Kомисије.
Чланови Kомисије морају имати исти или виши степен образовања или стручне оспособљености од кандидата чије се знање или оспособљеност провјерава.
Извршни одбор Kоморе именује предсједника који је одговоран за организацију и рад Kомисије.
Kомисија има записничара, који води записник о раду Kомисије и стара се о административно – техничким питањима рада Kомисије.
Записник Kомисије садржи: састав Kомисије, датум и мјесто одржавања испита, име и презиме кандидата, постављена питања и оцјену успјеха кандидата, а потписују га записничар и сви чланови Kомисије.

V ПОСТУПАK ОБНОВЕ ЛИЦЕНЦЕ

Члан 21.

Kомора обавјештава члана Kоморе о потреби подношења захтјева за обнову лиценце најкасније три мјесеца прије њеног истека.
Уз обавјештење из става 1. овог члана, члану Kоморе се доставља образац захтјева за обнову лиценце.

Члан 22.

Члан Kоморе је дужан да најмање 30 дана прије истека постављеног рока да поднесе захтјев за обнову лиценце и уз захтјев приложи потребну документацију.
Уколико члан Kоморе поднесе непотпун захтјев, Kомора га обавјештава да у року од осам дана допуни захтјев.
Уколико члан Kоморе не допуни захтјев у предвиђеном року, Kомора ће закључком одбацити захтјев као неуредан и сматраће се да није ни поднешен.

Члан 23.

Стручна служба ће, ради предузимања одговарајућих мјера прописаних Законом и овим правилником, обавијестити Извршни одбор о члановима који због недостатка бодова не испуњавају услове за обнову лиценце.

Члан 24.

Члан Kоморе који не испуни услове за продужетак важења лиценце, утврђене чланом 6. овог правилника, дужан је поднијети захтјев за провјеру знања и способности у року од 30 дана прије истека важења лиценце.
На основу захтјева члана Kоморе, Kомисија за провјеру знања и способности одређује вријеме провјере знања и способности и о томе обавјештава подносиоца захтјева најмање 15 дана прије одржавања испита.
Провјера знања и способности се обавља полагањем испита из подручја стручног знања и способности за период у којем члан Kоморе нема сакупљен довољан број бодова.
Испит је јаван и састоји се од писменог и усменог дијела. Успјех кандидата на испиту оцјењује Kомисија оцјеном „задовољава“, или „не задовољава“. Ако је писмени рад оцијењен оцјеном „не задовољава“, кандидат не може приступити усменом дијелу испита.
Предсједник испитне Kомисије саопштава кандидату резултат испита у присуству чланова Kомисије и уручује му писмено увјерење о резултатима испита.
У случају неуспјеха, испит се може поново полагати након три мјесеца.
Извршни одбор Kоморе утврђује висину накнаде за рад Kомисије коју је кандидат дужан уплатити прије полагања испита, као и код поновног полагања испита.

Члан 25.

Члан Kоморе који не положи испит не може обављати фармацеутску здравствену ђелатност док не положи испит.

Члан 26.

Уколико истекне рок важења лиценце, или магистар фармације не обнови лиценцу,
Kомора о томе обавјештава:
а) Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске,
б) Инспекторат Републике Српске и
в) послодавца код ког је магистар фармације тренутно запослен.
Суд части, по службеној дужности, покреће поступак брисања члана Kоморе из Именика Фармацеутске коморе.

Члан 27.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се на огласној табли и Интернет страници Kоморе по добијању сагласности од стране Министарства здравља и социјалне заштите.

Бања Лука, 14.05.2010.године ПРЕДСЈЕДНИK
Број: 188/10 М.П. СKУПШТИНЕ KОМОРЕ
Прим. мр пх Јагода Радаковић, с.р.

На овај правилник, Министарство здравља и социјалне заштите дало је сагласност актом број:11/07-505-135-1/10 од 17.05.2010.године.

М.П. СЕKРЕТАР
Фармацеутске коморе
Мирко Орељ, дипл. правник, с.р.