На основу важећег Закона о здравственим Коморама („Службени гласник Републике Српске“, број 35/03) здравствени радници по заснивању радног односа (на којем се непосредно пружају здравствене услуге на територији Републике Српске), обавезни су постати чланови Коморе, у складу са професионалном дјелатношћу коју обављају (члан 1, став 3).
Чланови Фармацеутске коморе Републике Српске могу бити домаћи држављани који су магистри фармације и магистри медицинске биохемије са важећом дипломом у Републици Српској, положеним стручним испитом и достављеном осталом документацијом прописаном од стране Коморе. У складу са важећим Законом о здравственим коморама, лиценца важи пет година, те је потребно да члан Коморе, бар мјесец дана прије истака важеће лицене, поднесе захтјев за обнову са одговарајућом документацијом и доказом о континуираној медицинској едукацији.
Страна лица и лица без држављанства, такође могу да постану чланови Коморе уколико уз остале прописане услове доставе Рјешење о издатој радној дозвои надлежне филијале Завода за запошљавање, те Рјешење о одобрењу привременог боравка у БиХ Службе за послове са странцима (Министарство безбједности БиХ). Лиценца се издаје на период који је назначен на наведеним Рјешењима.
Као услов за издавање лиценце је и полагање испита у Фармацеутској коморе Републике Српске.