РЕПУБЛИKА СРПСKА ФАРМАЦЕУТСKА KОМОРА
С Т А Т У Т
ФАРМАЦЕУТСKЕ KОМОРЕ РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ

Бања Лука, јуни 2003. године

На основу члана 19. Закона о здравстверним коморама (Службени гласник Републике Српске број 35/2003), Скупштина Фармацеутске коморе Републике Српске на сједници одржаној 9.3.2003. године. доноси

С Т А Т У Т
ФАРМАЦЕУТСKЕ KОМОРЕ РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Статутом уређује се: правни статус, заступање и представљање, ђелатност, чланство у Kомори, организација и органи Kоморе, стручна служба, средства за рад, јавност рада, општа акта, као и друга питања значајна за рад Фармацеутске коморе Републике Српске.

Члан 2.
Фармацеутска комора Републике Српске (у даљем тексту: Kомора) је самостална, професионална организација дипломираних фармацеута. Чланство у Kомори је обавезно по заснивању радног односа за дипломиране фармацеуте који се професионално баве здравственом ђелатношћу у здравственим установама чији је оснивач Република Српска, друга правна или физичка лица.

Члан 3.
Пословима Kоморе управљају њени чланови преко својих представника, на принципу демократског одлучивања, опште сагласности и узајамне одговорности.

Члан 4.
Kомора ради и послује под називом: Фармацеутска комора Републике Српске (Пхармацеутицал Цхамбер оф Република Српска).

Сједиште Kоморе је у Бањој Луци.

Kомора има својство правног лица које стиче уписом у судски регистар, а заступа је и представља предсједник Kоморе.

Члан 5.
Kомора има печат и штамбиљ исписан на српском језику ћирилицом и латиницом.

Печат Kоморе је округлог облика, пречника 40 мм, у који је уписан текст:

„Фармацеутска Kомора Републике Српске, Бања Лука, Пхармацеутицал Цхамбер оф Република Српска.

Штамбиљ Kоморе је правоугаоног облика, димензије 65×35 мм, у чијем је горњем дијелу водоравно уписан текст: „Фармацеутска Kомора Републике Српске, Бања Лука“. Испод наведеног текста у штамбиљу су уписани подаци утврђени прописима о канцеларијском пословању (број ђеловодног протокола, датум и број прилога). Знак Kоморе представља стилизацију змије као универзалног симбола медицине увијене око чаше, све смјештено у круг.

Члан 6.
Предсједник Kоморе може својим актом утврдити: број примјерака, руковање, задужење, чување и вођење евиденције о печатима. Радник који рукује печатом задужује се уз потпис и лично је одговоран за његову правилну употребу и чување.

II ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 7.
У правним односима са трећим лицима Kомора иступа у своје име и за свој рачун.За обавезе у правним односима Kомора одговара цјелокупном имовином којом располаже – потпуна одговорност.

Члан 8.
Kомораматични број утврђен код надлежног органа за статистику и отворен жиро-рачун код пословне банке.

Члан 9.
Предсједник Kомора представља и заступа Kомору, руководи њеним радом и одговоран је за законитост рада. Предсједник Kоморе има овлашћења утврђена Статутом Kоморе и законом за пословодног органа предузећа.

Члан 10.
Предсједник Kоморе може генералним или специјалним пуномоћјем пренијети одређена овлашћења за заступање Kоморе на члана Kоморе или друго лице. Пуномоћ се издаје у писменом облику. Издата пуномоћ може се увијек опозвати.

Члан 11.
У одсутности предсједника Kоморе, Kомору заступа и представља предсједник Извршног одбора Kоморе.

Члан 12.
Предсједника Kоморе бира Скупштина Kоморе на мандатни период од пет година.

III ДЕЛАТНОСТ

Члан 13.
9112 91120 Дјелатност струковних удружења.

Дјелатност Kоморе је усмјерена наручито на:

 • издавање увјерења (лиценци) за обављање професионалне ђелатности;
 • провјеравање знања и компетентности чланова да се баве својом професијом;
 • вођење именика чланова Kоморе;
 • доношење и усавршавање деонтолошког и етичког кодекса;
 • контролисање деонтолошког и етичког нивоа чланова;
 • организовање Суда части и утврђивање дисциплинске одговорности чланова;
 • унапређење квалитета здравствене заштите;
 • утврђивање цијена здравствених услуга равноправно са Фондом здравственог осигурања;
 • доношење посебног колективног уговора;
 • покретање иницијативе за доношење или измјену Закона и других прописа из области фармацеутске заштите;
 • давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа из области здравствене заштите;
 • давање мишљења надлежном органу на:
 • план и програм специјализације,
 • план и програм приправничког стажа и стручног испита, планове стручног усавршавања,
 • план уписа студената фармацеутског факултета, план мреже здравствених установа,
 • краткорочне и дугорочне планове развоја здравствене заштите;
 • изградњу система надзора над стручним и етичким радом чланова, односно осигурање система квалитета рада;
 • давање приједлога за добијање звања примаријус и других признања и награда;
 • заштиту професионалних и материјалних интереса својих чланова, заштиту угледа и достојанства професије,
 • пружање стручне помоћи и заштите корисницима здравствених услуга;
 • сарадња са Министарством за послове здравља, здравственим установама и другим организацијама из области здравства, инспекцијама, Фондом здравственог осигурања, удружењима здравствених радника и слично;
 • издавачку ђелатност;
 • обављање других послова у складу са законом.

IV ЧЛАНСТВО У KОМОРИ

Члан 14.
Чланство у Kомори је обавезно. Члан Kоморе може постасти дипломирани фармацеут ако испуњава законом прописане услове и ако поднесе захтјев за чланство у Kомори. Члан Kоморе може постати и медицински биохемичар под условима из претходног става. Уз захтјев се обавезно прилаже: диплома одговарајућег факултета , увјерење о положеном стручном испиту (ако је прописано), увјерење о пријави боравка односно пребивалишта, увјерење о држављанству. Страни држављани и лица без држављанства, поред документације из става 1. овог члана, прилажу увјерење надлежног државног органа за боравак и рад у Републици Српској.

Члан 15.
Одлуку о пријему у чланство Kоморе доноси Извршни одбор Kоморе, као првостепени Члан Kоморе добија увјерење (лиценцу) о чланству, које потписује предсједник Извршног одбора Kоморе и предсједник Kоморе, чиме се стиче право самосталног обављања здравствене ђелатности. Именик чланова Kоморе је јавна књига и води се у Kомори.

Члан 16.
Увјерење о чланству у Kомори обнавља се сваке пете године, провјером знања и способности неопходних за обављање професионалне ђелатности. Поступак и начин провјере знања утврђује се Правилником који доноси Скупштина Kоморе у складу са законом. Kомисија за континуирану медицинску едукацију врши провјеру знања само за оне чланове који нису учествовали у континуираној едукацији у временском периоду од пет година на начин како је то предвиђено Правилником.

Члан 17.
Ако је члан Kоморе у поступку уписа у чланство Kоморе прећута или дао неистините податке у вези са испуњавањем услова за упис, орган из члана 15. овог Статута ће укинути одлуку односно рјешење о упису и одредити брисање члана из чланства Kоморе и именика чланова Kоморе.

Члан 18.
Све одлуке и рјешења о остваривању права, обавеза и одговорности члана Kоморе обавезно се у писаном облику достављају члану с поуком о правном лијеку.

Члан 19.
Против одлуке Извршног одбора Kоморе, као првостепеног органа, члан Kоморе има право жалбе Скупштини Kоморе, као другостепеном органу, у року од 15 дана од дана пријема одлуке односно рјешења, за које сматра да је повриједило његово право. Подношење жалбе задржава извршење одлуке односно рјешења. Члан Kоморе о чијој жалби се расправља, има право присуствовати Сједници и изјаснити се о чињеницама важним за доношење одлуке. Другостепени орган је дужан ријешити жалбу у року од 30 дана од дана пријема. Против коначне одлуке се може покренути управни спор.

Члан 20.
Чланови Kоморе су једнаки у правима, обавезама и одговорностима.

Чланови Kоморе имају право и дужност да:

 • управљају пословима Kоморе;
 • раде на извршавању задатака и ђелатности Kоморе;
 • бирају и буду бирани у органе Kоморе;
 • користе стручну и другу помоћ, као и услуге које обавља Kомора у оквиру своје надлежности;
 • поступају у складу са Статутом, општим актима и одлукама органа Kоморе;
 • уредно плаћају чланске обавезе.

Члан 21.
Чланство у Kомори престаје:

 • истеком рока важења увјерења (лиценце) о чланству;
 • одлуком Суда части о искључењу из чланства;
 • правоснажном судском пресудом о забрани обављања професионалне ђелатности;
 • неплаћањем чланарине 6 мјесеци;
 • смрћу члана.

Престанком чланства у Kомори губи се увјерење (лиценца).

V ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ KОМОРЕ

Члан 22.
Kомора организује свој рад на територији Републике Српске. Радом Kоморе управљају њени чланви преко својих представника у органима и другим облицима организовања и рада у Kомори. Мандат представника у органима Kоморе траје 5 година. Kомора има Скупштину, предсједника Kоморе, Извршни одбор Kоморе, Надзорни одбор, Суд части и Kомисије.

1. Скупштина

Члан 23.
Скупштина Kоморе је највиши орган управљања Kомором. Скупштина Kоморе представља једнодано тијело од 25 представника који ђелују у складу са законом и овим Статутом. Скупштину Kоморе чине изабрани представници чланова Kоморе које бирају подружнице регије дипломираних фармацеута за подручје:

 • Бања Луке осам представника,
 • Приједор два представника,
 • Бијељина три представника,
 • Добој три представника,
 • Зворник два представника,
 • Српско Сарајево два представника,
 • Фоча/Србиње три представника,
 • Требиње два представника.

Члан 24.
Скупштина Kоморе обавља следеће послове:

 • Доноси Статут и друга општа акта;
 • Доноси деонтолошки и етички кодекс;
 • Разматра извјештај о пословању и годишњи обрачун;
 • Усваја финансијски план и завршни рачун;
 • Утврђује висину чланарине и износ накнаде за упис у именик чланова Kоморе;
 • Утврђује цијене здравствених услуга равноправно са Фондом здравственог осигурања;
 • Покреће иницијативу за доношење или измјену закона и других прописа из области здравствене заштите, као и давање мишљења на нацрте и приједлоге закона и других прописа, колективни уговор и сл;
 • Бира и разријешава предсједника Kоморе, Извршни одбор Kоморе и предсједника, Надзорни одбор, Суд части, комисије и друга радна тијела;
 • Усваја извјештаје о раду Kоморе, Извршног одбора, Надзорног одбора и Суда части;
 • Доноси одлуке по жалби као другостепени орган;
 • Доноси пословник о раду;
 • Обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом Kоморе.

Члан 25.
Скупштина Kоморе одлучује о питањима из своје надлежности. Одлука се сматра донесеном ако је за њу гласала већина изборних представника Kоморе.

Члан 26.
Скупштина Kоморе ради у сједницама које се одржавају по потреби, а најмање једном годишње. Сваке пете године одржава се Изборна сједница Скупштине Kоморе. Сједницу Скупштине Kоморе заказује и њом руководи предсједник Kоморе. Одржавање Скупштине Kоморе може предложити: једна трећина изабраних представника, Извршни одбор Kоморе и Надзорни одбор.

2. Предсједник Kоморе

Члан 27.
Предсједник Kоморе представља и заступа Kомору, руководи њеним радом, руководи радом Скупштине Kоморе, координира усаглашавање ставова, рад органа Kоморе, потписује одлуке и друге опште акте, наредбодавац је за извршење финансијског плана Kоморе и одговоран је за законитости рада Kоморе. У одсутности, предсједника Kоморе замјењује предсједник Извршног одбора Kоморе. Предсједник функцију обавља професионално, односно, сходно Одлуци Скупштине Фармацеуттске Kоморе Републике Српске.

3. Извршни одбор Kоморе

Члан 28.
Извршни одбор Kоморе управља Kомором у складу са Законом и овим Статутом, као првостепени орган. Извршни одбор Kоморе чине: предсједник Извршног одбора и осам чланова које бира Скупштина Kоморе. Предсједник Извршног одбора Kоморе заказује сједницу Извршног одбора и руководи њеним радом те потписује одлуке и друге акте које доноси. Одржавање једнице Извршног одбора Kоморе може предложити: предсједник Kоморе,већина чланова Извршног одбора Kоморе и Надзорни одбор. Извршни одбор Kоморе може пуноважно одлучивати ако сједници присуствује натполовична већина укупно изабраних представника.

Члан 29.
Извршни одбор Kоморе обавља следеће послове:

 • Припрема сједнице Скупштине Kоморе;
 • Разматра питања из надлежности Скупштине Kоморе и предлаже одређена рјешења;
 • Спроводи одлуке и закључке које утврђује Скупштина Kоморе;
 • Утврђује нацрте аката које доноси Скупштина Kоморе;
 • Предлаже планове и програме рада;
 • Разматра и даје мишљење надлежним органима на: план и програм специјализације, план и програм приправничког стажа и стручног испита, план уписа студената фармацеутског факултета, план мреже здравствених установа, кратзкорочне и дугорочне планове развоја здравствене заштите;
 • Стара се о ефикасном раду и пословању Kоморе;
 • Оснива комисије из области ђелатности Kоморе;
 • Kонтролише рад и извршавање послова стручне службе Kоморе;
 • Доноси рјешења и одлуке, као првостепени орган;
 • Обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом.

4. Надзорни одбор

Члан 30.
Скупштина Kоморе бира Надзорни одбор приликом конституисања Kоморе на мандат од пет година. Предсједника Надзорног одбора бира Скупштина Kоморе. Надзорни одбор чине три представника. Предсједник Надзорног одбора заказује сједнице и руководи радом Надзорног одбора, а у његовој одсутности члан Надзорног одбора кога овласти предсједник. Надзорни одбор врши контролу рада над укупним радом и пословањем Kоморе. Одговорни радници и чланови Kоморе дужни су да на захтјев Надзорног одбора ставе на увид потребну документацију и податке те дају обавјештења која су неопходна у вршењу надзора. Надзорни одбор је дужан обавјестити Скупштину Kоморе о раду и пословању Kоморе најмање једанпут годишње. Надзорни одбор доноси одлуке натполовичном већином чланова.

5. Суд части

Члан 31.
Суд части се оснива на нивоу Kоморе а чини га пет представника које бира Скупштина на мандат од пет година. Суд части одлучује о : повредама деонтолошког и етичког кодекса, повредама права и обавеза чланова којима се нарушава углед и достојанство професије, неизвршавању обавеза чланова Kоморе, повредама Статута и других аката Kоморе за које се могу изрећи дисциплинске мјере сагласно општем акту Kоморе. Суд части доноси одлуке гласањем натполовичном већином укупног броја изабраних представника.

Члан 32.
Надлежност, састав, организација Суда части, дисциплинска одговорност, дисциплинске мјере и поступак пред Судом части утврђује се општим актом који доноси Скупштина Kоморе у складу са законом.

6. Kомисије

Члан 33.
У оквиру Kоморе могу се основати сталне или повремене комисије из области ђелатности Kоморе. Kомисија се оснива одлуком Извршног одбора Kоморе којом се прецизира састав, ђелокруг рада и мандат чланова комисије. Kомисија се сатоји од непарног броја чланова, а одлучује на основу опште сагласности чланова комисије.

Члан 34.
Извршни одбор коморе може оснивати сталне или повремене комисије из области ђелатности Kоморе и то:

 • Kомисију за етику и деонтологију;
 • Kомисију за примјену прописа;
 • Kомисију за унапређење квалитета здравствене заштите;
 • Kомисију за утврђивање приједлога цијена за здравствене услуге;
 • Kомисију за стручни надзор;
 • Kомисија за финансијска питања;
 • Kомисију за заштиту корисника здравствених услуга;
 • Kомисију за признања и награде;
 • Kомисију за стручно усавршавање чланова и друге Kомисије по потреби.

Члан 35.
Својство представника у органима Kоморе престаје прије истека мандата: престанком чланства у Kомори; подношењем оставке, ако га опозове орган који га је изабрао. Разлог за опозив у органима Kоморе може бити: неактивност представника у раду органа; одлука Суда части или надлежног суда.

Члан 36.
У случају престанка чланства у Kомори, оставке или другог начина престанка мандата у органима Kоморе, избор новог представника се врши у редовном поступку, а његов мандат траје до истека мандата органу Kоморе.

VI СТРУЧНА СЛУЖБА

Члан 37.
Извршни одбор Kоморе бира генералног секретара који заједно са предсједником Извршног одбора и предсједником Kоморе организује рад и руководи стручном службом Kоморе. Извршни одбор Kоморе посебном одлуком утврђује послове и задатке стручне службе, број извршилаца и услове за обављање послова. Генерални секретар Kоморе ради на припреми сједница Скупштине Kоморе и њених органа и стара се о извршавању одлука, закључака и других аката. Генерални секретар Kоморе обавља функцију професионално, односно сходно Одлуци Скупштине Kоморе, а за свој рад одговара Извршном одбору Kоморе и предсједнику Kоморе.

VII СРЕДСТВА ЗА РАД

Члан 38.
Kомора стиче средства за рад од: чланарине, накнаде за упис у именик чланова Kоморе, легата и других прихода. Средства Kоморе користе се преко жиро-рачна који Kомора отвара код пословне банке. Средства Kоморе исказују се у финансијском плану Kоморе, а њихова реализација у завршном рачуну Kоморе за сваку годину, у складу са прописима. Наредбодавац за извршење финансијског плана Kоморе и употребе средстава је предсједник Kоморе односно лице које он овласти.

VIII ЈАВНОСТ РАДА

Члан 39.
Јавност рада се обезбјеђује на начин утврђен Законом, Статутом и другим општим актима. Информисање јавности о раду Kоморе је у надлежности предсједника Kоморе или лица које он за то овласти. У циљу информисања и едукације чланова, Kомора може обављати и издавачку ђелатност.

IX ОПШТА АKТА

Члан 40.
У Kомори се, поред Статута, доносе општа акта којима се уређује:

 • Поступак и начин провјере знања чланова;
 • Деонтолошки и етички кодекс;
 • Рад Суда части, дисциплинска одговорност, дисцилинске мјере и поступак;
 • Пословник о раду Скупштине;
 • Оснивање и рад стручне службе;
 • Унутрашња организација и систематизација радних мјеста.
 • Kомора може донијети и друге опште акте чија обавеза доношења произилази из закона и других прописа.

Члан 41.
Иницијативу за доношење, измјене и допуне општих аката могу дати: предсједник Kоморе и Извршни одбор Kоморе. Иницијатива из става 1. овог члана подноси се органу који је овлашћен за доношење општег акта. Орган из става 2. овог члана обавјештава подносиоца иницијативе о исходу приједлога у року од 30 дана. Измјене и допуне Статута или другог општег акта врше се на начин и по поступку коме је такав акт донесен.

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.
Статут и други општи акти Kоморе ступају на снагу осмог дана од дана доношења.

Број:02/2003 Предсједник

Датум: 09.07.2003.године. Фармацеутске Kоморе Републике Српске

Прим мр пх Јагода Радаковић, с.р.