РЕПУБЛИKА СРПСKА
ФАРМАЦЕУТСKА KОМОРА

KОДЕKС
ДЕНТОЛОШKОГ И ЕТИЧKОГ НИВОА УСАВРШАВАЊА ЧЛАНОВА

Бања Лука, јун 2003. године

На основу члана 5. закона оЗдравственим Kоморама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске бр.35/03 ) и члана 24. и 40. Статута Фармацеутске Kоморе Републике Српске, Скупштина Фармацеутске Kоморе, Републике Српске на сједници од 09.07.2003. године, доноси

K О Д Е K С

ДЕНТОЛОШKОГ И ЕТИЧKОГ НИВОА УСАВРШАВАЊА ЧЛАНОВА

1. Оснавна начела

– Часна дужност дипломираног фармацеута/ медицинског биохемичара је да своје животно усмјерење и своју струку посвети здрављу човјека;
– У том смислу он ће да поштује људски живот и да учествује у лијечењу болести;
– Помоћ ће да пружа једнако свима, без обзира на доб, пол, расу, нацију, вјерско или политичко увјерење, друштвени положај, поштујући при том људска права и достојанство особа;
– Радиће на очувању традиције фармацеутске професије, одржавајући високе стандарде стручног рада и етичког понашања према болесним и здравим особама;
– У свом раду ће да чува углед и достојанство професије фармацеута и часно ће да се односи према колегама;
– Своје знање и умијеће ће увијек одговорно да примјењује у складу са начелима овог Kодекса.

2. Дужност према пацијенту

– Дипломирани фармацеут/ медицински биохемичар ће да сматра добробит пацијента својом првом и основном бригом;
– Посао израде и издавања лијекова, као и лабораторијских претрага, обављаће стручно и етички беспријекорно, не угружавајући пацијента емотивно, тјелесно или материјално;
– Осим редовне надокнаде за рад дипломираног фармацеута/ медицинског биохемичара, у облику плате или хонорара, као и задовољства да је помогао пацијенту, стицање материјалне или друге користи, од његовог рада, није у складу са овим Kодексом;
– Издавање лијекова малољетном особама дипломирани фармацеут ће да учини у присутности родитеља, или старијих најближих пунољетних чланова породице;
– Дипломирани фармацеут неће да изда лијек, или да ради лабораторијске претраге, на лични захтјев лаика, када процијени да би то могло да угрози здравље, или живот пацијента;
– Дипломирани фармацеут/ медицински биохемичар ће да упозори пацијента на евентуалне ризике, или опасности лабораторијских претрага;
– Лабораторијски тестови, које користи, биће у складу са провјереним стандардима савремене медицинске науке;
– Обавеза је дипломираног фармацеута/ медицинском биохемичара да покаже разумијевање према пацијенту у току сакупљања биолошког материјала ( крв и сл. );
– Све оно што дипломирани фармацеут/ медицински биохемичар, обављајући своју дужност, сазна сматраће тајном, ако то пацијент жели. Изузетак је ако чување тајне угрожава здравље и живот других људи;
– Дипломирани фармацеут/ медицински биохемичар не, осим онога што дефинише професионални однос.

3. Биомедицинска истраживања

– Дипломирани фармацеут/ медицински биохемичар који учествује у научном истраживању поштоваће прописе Хелсиншке декларације и њених ревизија;
– Дужност је дипломираног фармацеута/ медицинског биохемичара који учествује у биомедицинским истраживањима штити живот, здравље, приватност и достојанство испитаника;
– Дипломирани фармацеут/ медицински биохемичар који учествује у биомедицинском истраживању мора да буде стручно образован и оспособљен;
– У одређеним истраживањима мора да се процијени могућа штета за природну средину, а тамо гђе су укључене покусне животиње мора да се примјени начело најмање патње;
– Дипломирани фармацеут/ медицински биохемичар мора перманентно да сарађује са љекаром, са којим представља тим за биомедицинско истраживање.

4. Однос према другим дипломираним фармацеутима/ медицинским биохемичарима, струци и комори

– Частан ће се дипломирани фармацеут/ медицински биохемичар да односи према другим дипломираним фармацеутима/ медицинским биохемачарима онако како би он желио да се односе према њему;
– Својим учитељима ће да исказује поштовање и захвалност за знање, вјештине и васпитање које је од њих примио;
– Ако други дипломирани фармацеут затражи од њега стручни савјет или помоћ пружиће му је несебично и према свом најбољем знању и у корист пацијента;
– У случају да дипломирани фармацеут/ медицински биохемичар сазна о неодговарајућем поступку колеге у етичком, моралном или медицинском погледу, о томе неће да расправља са пацијентом, с његовом породицом или другим колегама. Такав поступак неће да објави у средствима јавног информисања, веће ће своја сазнања да упути Фармацеутској Kомори Републике Српске и њеним тијелима;
– Сараднике и друго особље дипломирани фармацеут/ медицински биохемичар ће да упозорава на учињене пропусте, тако да неће да повриједи њихово људско достојанство, али никад пред пацијентом;
– Стално образовање и праћење напретка у струци дужност је и дуг према болесницима како би дипломирани фармацеут/ медицински биохемичар увијек могао да пружи врхунску здравствену заштиту;
– Чуваће свој стручни углед и независност, не пристајући да му се име истиче и повезује са трговачким активностима ради стицања личне користи. Избјегаваће стицање и ширење угледа неодмјереним самоистицањем и нетачним самооглашавањем у средствима јавног информисања;
– Неће да сарађује са појединцима, установама или друштвима који злоупотребљавају повјерење јавности заступајући непровјерене супстанце и поступке намјењене лијечењу, чувању и рекламирању здравља;
– Фармацеутску комору сматраће својом стручном матицом, чувајући и представљајући њен углед, како у струци, тако и у широј јавности.

5. Завршне одредбе

– Поштовање одредби овог Kодекса обавезно је за све дипломиране фармацеуте/ медицинске биохемичаре;
– Повреда Kодекса и њихове санкције утврдиће се Правилником о одговорности чланова Фармацеутске Kоморе Републике Српске;
– Члан Фармацеутске Kоморе Републике Српске има право и дужност да о сваком кршењу одредби Kодекса обавијести Надзорни одбор, Суд части, или Kомисију за етику и деонтологију;
– Чланови су дужни да одбију сваку стручну радњу, која је у супротности са начелима изнијетим у Kодексу, а Фармацеутске Kоморе Републике Српске, дужна је да у томе помогне, својим угледом и правним пословима, ако то буде потребно;
– Ако се сазна да је дипломирани фармацеут/ медицински биохемичар извршио кривично ђело, те га је осудио редовни суд, Kомисија за медицинску етику и деонтологију ће да процијени потребу покретања поступка пред Судом части;
– Овај Kодекс ступа на снагу осмог дана након објављивања на огласној табли Фармацеутске Kоморе.

Број: 9/2003
Бања Лука, 10.7.2003.

ПРЕДСЈЕДНИK

Фармацеутске Kоморе Републике Српске

Прим. мр пх. Јагода Радаковић, с.р.